شرکت های توسعه یافته توسط مرکز رشد

لیست و مشخصات شرکت های توسعه یافته توسط مرکز رشد

میکرو صنعت ناجی

نام شرکت: میکرو صنعت ناجی

تاریخ پذیرش: 1/3/95

ایده محوری: تولید تجهیزات پزشکی

تاریخ شروع رشد: 1/3/95

محصول اولیه: تجهیزات اولتراسونک

تعداد ثبت اختراع: 1

وضعیت استقرار: مستقر در مرکز رشد

وضعیت : دوره رشد مقدماتی
بازگشت به صفحه ی اصلی

Preset Colors