هسته های مرکز رشد

لیست و مشخصات هسته های مرکز رشد

پایاب تاریانا اوکسین

نام هسته: پایاب تاریانا اوکسین

تاریخ پذیرش: 1/4/95

ایده محوری: بازیافت گازهای خروجی

تاریخ شروع رشد: 1/4/95

محصول اولیه: گاز

تعداد ثبت اختراع: 0

وضعیت استقرار: مستقر

وضعیت : رشد مقدماتی

سیال آزما

نام هسته: سیال آزما

تاریخ پذیرش: 23/12/94

ایده محوری: بازیافت گازهای خروجی

تاریخ شروع رشد: 23/12/94

محصول اولیه: گاز

تعداد ثبت اختراع: 0

وضعیت استقرار: مستقر

وضعیت : رشد مقدماتی
بازگشت به صفحه ی اصلی

Preset Colors