زمينه هاي فعاليت مركز رشد

معماری و طراحی ساختار و فرآیند های سازمانی

الف) معماری و طراحی ساختار و فرآیند های سازمانی : 1- برنامه ریزی، طراحی و تدوین استراتژی سازمان 2- عارضه یابی، معماری و مهندسی مجدد ساختار منابع انسانی سازمان 3- معماری، باز طراحی و استاندارد سازی فرآیندهای صنعتی و اداری 4- معماری سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی بر اساس ERP برای سازمان 5- معماری شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی بر مبنای معماری ساختاری سازمان 6- مشاوره و انجام خدمات اداری، حقوقی، تبلیغاتی، بازرگانی و تجاری سازی
بازگشت به صفحه ی اصلی

Preset Colors