اهداف مرکز رشد در بدو تاسیس

ایجاد ارزش افزوده حاصل از فعالیت های علمی

ایجاد ارزش افزوده حاصل از فعالیت های علمی فنآوری برای دانشگاه واحد مبارکه و رسیدن به نقطه سربه سر حداقل پس از 4 سال.
بازگشت به صفحه ی اصلی

Preset Colors