اهداف مرکز رشد در بدو تاسیس

تولید و تجاری سازی حداقل 7 محصول دانش بنیان

تولید و تجاری سازی حداقل 7 محصول دانش بنیان در برنامه 5 ساله توسط واحد های فنآور.
بازگشت به صفحه ی اصلی

Preset Colors