اهداف مرکز رشد در بدو تاسیس

پرورش هسته ها و واحد های فنآور

پرورش هسته ها و واحد های فنآور (حداقل 25 واحد فنآور) جهت تجاری سازی محصولات آنها در برنامه 5 ساله
بازگشت به صفحه ی اصلی

Preset Colors