اعضای مرکز رشد

لیست و مشخصات همکاران در مرکز رشد
اعضای شورای مرکز رشد

لیست و مشخصات اعضای شورای مرکز رشد

حمیدرضا روناسی

حمیدرضا روناسی

مدیر مرکز رشد و دبیر شورا

تمام وقتبازگشت به صفحه ی اصلی

Preset Colors